Betaald Educatief Verlof voor opleidingen Brandweer

Brandweervrijwilligers die voor hun hoofdberoep werkzaam zijn in de privé-sector, kunnen dit jaar via hun werkgever gebruik maken van het Betaald Educatief Verlof.

Wat betekent dit concreet? 

De brandweeropleidingen worden mee opgenomen in de lijst van opleidingen die in aanmerking komen voor Betaald Educatief Verlof. Als werknemer kan je dan een aanvraag indienen voor educatief verlof. Op die manier kan je tijd vrijmaken om een brandweeropleiding te volgen. Je krijgt hiervoor dus extra betaald verlof (bovenop het verlof waarop je al recht had).

Wanneer kan ik hiervan gebruik maken?

De erkenning geldt voor één jaar. Alle aanvragen voor verlof moeten ten laatste op 31 oktober van het schooljaar ingediend worden. Na een jaar maakt het Vlaams Gewest opnieuw een evaluatie en kan de erkenning worden verlengd met opnieuw een jaar.

Voor welke brandweeropleidingen?

Educatief verlof kan je nemen om de volgende brandweeropleidingen te volgen in een van de erkende provinciale brandweerscholen.        

Het aantal uren dat wordt vermeld is het maximum aantal uren dat je kan opnemen in uren educatief verlof. 

 Opleiding  Aantal uren
 cursus Brandweerman (B01) deel 1
100 u. 
 cursus Brandweerman (B01) deel 2: brand / IGS
 35 u. 
 cursus Brandweerman (B01) deel 2: hulpverlening
 41 u.
 cursus Brandweerman (B01) deel 2: levensreddende handelingen & praktijk
 36 u.
 cursus Sergeant (M01) brandbestrijding
 118 u.
 cursus Sergeant (M01) brandpreventie 1 (PREV 1)
 40 u.
 cursus Sergeant (M01) opleiding (FOROP 1)
 40 u.
 cursus Kapitein (Off 2) brandpreventie 2 (PREV 2)
 80 u.
 WERDEN 21/03/2017 ook TOEGEVOEGD :
 
 delta-opleiding voor B02
 
 FOROP 2
 

Let wel, het recht op educatief verlof wordt bepaald op basis van de effectief gevolgde lesuren en ook beperkt tot het maximum aantal uren. De afwezigheden komen niet in aanmerking. 
Voor elke gevolgde module of opleiding wordt per trimester een getuigschrift van nauwgezetheid afgeleverd door de school. Per attest wordt gekeken of het aantal uren ongewettigde afwezigheid niet meer dan 10% bedraagt van het aantal werkelijk gegeven cursusuren in dat trimester.

Waarop niet voor de opleiding Korporaal?

De cursus korporaal staat niet vermeld in de lijst. De reden hiervoor is dat de opleiding Korporaal te weinig uren bevat om erkend te kunnen worden als Betaald Educatief Verlof. Het minimum aantal uren is vastgelegd op 32 uur . Verschillende onderdelen van de oude cursus korporaal is in de nieuwe regeling ondergebracht in de de opleiding Brandweerman (B01). Er blijft nog steeds een klein gedeelte over voor het behalen van het brevet Korporaal, en die uren moet je alleszins hebben gevolgd alvorens de opleiding Sergeant (M01) te kunnen aanvangen. De opleiding FOROP1 mag je wel al volgen voor je aan de opleiding sergeant begint. 

Komen de oude modules in aanmerking?

Neen. De regeling rond Educatief Verlof geldt enkel voor de modules volgens de bovenvernoemde modules van de cursus Brandweerman, Sergeant en Kapitein conform het nieuwe KB opleiding. De oude modules die momenteel nog uitdovend bestaan, komen niet in aanmerking voor het Educatief Verlof. 

De delta-opleiding voor B02 werd wel toegevoegd aan de lijst, vanaf 21 maart 2017.

Wat met afstandsonderwijs?

In de nieuwe brandweeropleidingen kan je theorielessen via afstandsonderwijs volgen. 

Afstandsonderwijs geeft echter geen recht op Betaalde Educatief Verlof. De wetgeving voor Betaald Educatief Verlof is immers gebaseerd op aanwezigheid in de lessen. Alleen eventuele contacturen (dit zijn verplichte aanwezigheidsmomenten in de school) kunnen recht geven op Betaald Educatief Verlof indien ze deel uitmaken van een opleiding die tot de wettelijk vastgelegde opleidingscategorieën behoort én voor zover het over minstens 32 contacturen per schooljaar gaat.

Kan mijn werkgever educatief verlof weigeren?

Het betaald educatief verlof is een recht voor de werknemer: de werkgever kan bijgevolg niet weigeren. Wel moet de planning van het verlof  in overleg met de werkgever gebeuren. De werkgever kan de terugbetaling van je loon aanvragen via de dienst Betaald Educatief Verlof van het Departement Werk en Sociale Economie.

Moet de opleiding die ik wens te volgen verband houden met mijn huidige job?

Er hoeft geen verband te bestaan tussen de opleiding die een werknemer volgt en de huidige beroepssituatie van de werknemer.

Regels voor het educatief verlof en de aanvraag ervan

Zowel de hulpverleningszone als de vrijwillige brandweerman moet een paar dingen in acht nemen, instructies die ook vermeld staan in de omzendbrief.

  • Als brandweervrijwilliger moet je de toestemming vragen aan de zonecommandant of zijn afgevaardigde, wil je een brandweeropleiding volgen
  • Enkel voor het aantal effectief gevolgde aantal opleidingsuren, vermeld op de getuigschriften, krijg je als brandweervrijwilliger betaald educatief verlof.
  • De hulpverleningszone betaalt het inschrijvingsgeld van de brandweeropleiding
  • De brandweervrijwilliger ontvangt voor de effectief gevolgde lesuren gewoon zijn loon van de werkgever. De hulpverleningszone betaalt niet, om zo dubbel betaalde uren te vermijden
  • De brandweervrijwilliger bezorgt een kopie van het getuigschrift van regelmatige inschrijving voor educatief verlof en een kopie van het getuigschrift nauwgezetheid (wordt geleverd door de brandweerschool) aan de hulpverleningszone.

Meer informatie

>>> Lees het persbericht van 21 april 2016 (pdf)

>>> Meer weten over het Betaald Educatief Verlof en de te volgen aanvraagprocedure? Surf naar de website van Werk en Sociale Economie. U vindt er ook een lijst van veelgestelde vragen.


Educatief verlof brandweer