Nationale Kas: verzekering arbeidsongevallen

Nationale Kas: verzekering arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en overlijden.

De Nationale Kas voor Onderlinge Hulp der Brandweerlieden (KNKOH) biedt al sinds 1926 een dekking arbeidsongevallen. Deze verzekering is van toepassing op alle operationele brandweerlieden die ook lid zijn van BVV.

Bent u actief als brandweer bij een openbare brandweerdienst (hulpverleningszone) en lid van BVV? Dan geniet u automatisch deze dekking arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en overlijden. De jaarlijkse premie zit namelijk vervat in het BVV-lidgeld. U hoeft dus geen extra bijdrage te leveren om deze verzekering te genieten.

Opgelet: de verzekering geldt niet voor oud-gedienden en leden van bedrijfsbrandweerkorpsen.

>>> De statuten van KNKOH (pdf)
>>> Aangifteformulier (pdf)
>>> Procedure aangifte van een arbeidsongeval: uitleg en instructies (pdf) 

Een ongeval: welke stappen ondernemen?

Elk ongeval moet u in principe binnen de 48 uur aangeven via de postoverste of een bevoegd officier. Lukt het niet om binnen deze termijn een aangifte te doen, is dat geen reden tot paniek. Dit wordt geval per geval bekeken.

De aangifte kan enkel en alleen op schriftelijke wijze worden ingediend, aan de hand van het formulier dat u via de link hieronder terugvindt. 

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding blijvende invaliditeit (vanaf 11 %), moet een kopie worden bezorgd van de aanvaarding van het invaliditeitspercentage door de verzekering die de arbeidsongevallen in uw zone dekt.

De Nationale Kas keert vergoedingen uit zoals hieronder beschreven: 

  • Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid: een dagelijkse vergoeding (in 2014: 2,5 euro per dag). Dit bedrag wordt uitgekeerd vanaf de 31ste dag na het ongeval en gedurende maximaal 730 dagen
  • Bij blijvende invaliditeit (vanaf 11% invaliditeit): een jaarlijkse levenslange rente. Dit bedrag wordt berekend op basis van de vergoeding uitgekeerd bij een dodelijk ongeval en bedraagt een tiende van dat bedrag.
    Een voorbeeld: bij 35% blijvende invaliditeit wordt 3,5% van het bedrag (van toepassing op dodelijk ongeval) uitgekeerd, en dit op jaarbasis. Vandaag komt dit neer  op 315 euro per jaar.
  • Bij een dodelijk ongeval in bevolen dienst: een eenmalige vergoeding. Vandaag bedraagt dit 9.000 euro, verhoogd met 10% per kind ten laste en 20% van de giften gedaan door uw korps over de 5 jaren voorafgaand aan het ongeval.
Aan deze tekst kan u geen rechten ontlenen. Alleen de tekst van de statuten is bindend.